خدمات ما

Services
خدمات

نصب و راه اندازی واحدهای نیروگاهی

نظارت بر خدمات واحد های نیروگاهی، نظارت بر انجام خدمات و تعمیرات، نظارت بازرسی تامین قطعات

اطلاعات بیشتر

79

پروژه انجام شده

28

سال سابقه